سند جعل شده

بررسی اسناد

2019-06-21T14:36:02+04:30

طرح دعاوی در مراجع قضایی که منجر به تشکیل پرونده های مختلف می گردد، با دستوران قضات محترم در قالب پرونده های رسیدگی و از طریق سامانه جامع قوه قضائیه به کارشناسان ابلاغ می گردد. این پرونده ها بصورت تک نفره یا هیاتی بایستی بررسی و رسیدگی شده و گزارش به [...]

بررسی اسناد 2019-06-21T14:36:02+04:30