آموزش سازمانی

آموزش

2019-06-21T14:34:31+04:30

به منظور پیشگیری از وقع جرایم مرتبط با جعل اسناد، امضا و اثرانگشت هر یک از افراد جامعه بایستی طیفی از آگاهی های عمومی تا تخصصی را بدست آورند. این دانش عمومی و تخصصی می تواند به اشخاص کمک کند تا در مراودات روزمره با هوشیاری عمل نموده و در دام افرادی که [...]

آموزش 2019-06-21T14:34:31+04:30