منابع آب و معادن

2018-07-16T21:30:52+04:30

گروه منابع آب و معادن گروه منابع آب و معادن با دارا بودن 3 رشته اصلی در زیرمجموعه به پرونده های مربوطه رسیدگی می نماید رشته معادن این رشته دارای 7 صلاحیت مختلف به شرح زیر می باشد: امور مربوط به اکتشاف معادن بهره برداری [...]