بررسی اسناد

طرح دعاوی در مراجع قضایی که منجر به تشکیل پرونده های مختلف می گردد، با دستوران قضات محترم در قالب پرونده های رسیدگی و از طریق سامانه جامع قوه قضائیه به کارشناسان ابلاغ می گردد.

این پرونده ها بصورت تک نفره یا هیاتی بایستی بررسی و رسیدگی شده و گزارش به مرجع قضایی مربوطه کتبا گزارش گردد.

  • بررسی و رسیدگی پرونده های دادگاه های حقوقی

  • بررسی و رسیدگی پرونده های دادگاه های تخصصی

  • بررسی و رسیدگی پرونده های دادگاه های کیفری

  • بررسی و رسیدگی پرونده های شوراهای حل اختلاف

۱۳۹۸-۳-۳۱ ۱۴:۳۶:۰۲ +۰۴:۳۰