آموزش

به منظور پیشگیری از وقع جرایم مرتبط با جعل اسناد، امضا و اثرانگشت هر یک از افراد جامعه بایستی طیفی از آگاهی های عمومی تا تخصصی را بدست آورند. این دانش عمومی و تخصصی می تواند به اشخاص کمک کند تا در مراودات روزمره با هوشیاری عمل نموده و در دام افرادی که قصد جعل سند و کلاهبرداری دارند نیفتند.

  • آموزش پیشگیری از جعل اسناد برای بانک ها

  • آموزش پیشگیری از جعل اسناد برای بیمه ها

  • آمزوش پیشگیری از جعل اسناد برای مراکز آموزشی و پژوهشی

  • آموزش پیشگیری از جعل اسناد برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

  • آموزش پیشگیری از جعل اسناد هویتی

  • آموزش پیشگیری از جعل اسناد مالی

برای برگزاری دوره آموزشی کلیک کنید
2019-06-21T14:34:31+04:30